Vacancies

We are looking for German speaking chat agents!

Read the vacancy in your language by clicking below.

Voor Nederlands, klik op de onderstaande link

Für Deutsch, klicken Sie auf den Link unten

For English, click the button below.

Wij zijn op zoek naar een Duitstalige Chat Agent (NL)

Ben jij een enthousiaste teamspeler die het leuk vindt een belangrijke schakel te zijn tussen de klant en een groeiend bedrijf? Ben jij iemand die graag dagelijks klanten wil helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zoey is een bedrijf dat zich richt op het standaardiseren van hyper-personal gesprekken en helpt partners om voor hun klanten de ultieme klantervaring te creëren. We helpen bedrijven, zoals ANWB en TUI, om vaker, langer en persoonlijker met hun klanten in contact te komen door middel van gepersonaliseerde tips te versturen via onze chats.

Wij zijn op zoek naar Chat Agents die vanuit huis kunnen werken en in staat zijn om met al onze klanten op een professionele manier te communiceren. Deze rol is van cruciaal belang voor het zetten van de toon in het creëren van een goede klantrelatie voor onze partners. Idealiter zijn chat agents sterk in snel denken en multitasking en zeer verantwoordelijke individuen die trots zijn op hun werk en onze grote passie voor uitzonderlijke klantenservice delen.

Als Zoey’s Chat Agent zal je :

 • Verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van klantcontacten met Duitstalige klanten
 • Duitstalige klanten voorzien van gepersonaliseerde tips
 • Bezig zijn met het verbeteren van klanttevredenheid
 • Een goede klantrelatie opbouwen tussen onze partners en hun klanten
 • Zelfstandig te werk gaan 
 • Flexibel inzetbaar zijn
 • Thuis werken 

Je zult het hier geweldig vinden omdat:

 • Je werkdagen gevarieerd ingevuld zullen worden 
 • We flexibele werktijden hebben en een marktconform salaris bieden
 • Je thuis kunt genieten van de gezellige online koffiepauzes met de leukste collega’s

Vereisten: 

 • Uitstekende spelling en grammatica van de Duitse taal
 • Je bent in staat om creatieve content te schrijven
 • Minimaal HBO denk- en werkniveau
 • Uitstekende ‘persoonlijke’ communicatieve vaardigheden
 • Passie voor het leveren van buitengewone klantenservice
 • In staat zijn om te gedijen in situaties onder hoge druk
 • In staat om naar een maandelijks doel toe te werken
 • Ervaring in het schrijven van content in het Duits is een must

Haal je voldoening uit het verbeteren van klantrelaties en creëren van gepersonaliseerde tips ? Lijkt het je wat om te zorgen voor uitstekende klantervaringen? Heb jij een gedreven en gemotiveerde persoonlijkheid? Twijfel niet en stuur je motivatie en sollicitatiebrief naar onze HR-afdeling, [email protected]

Wir schauen einen Deutschsprachiger Chat Agent (DE)

Sind Sie ein begeisterter Teamplayer und wer genießt es, ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kunden und einem wachsenden Unternehmen zu sein? Sind Sie jemand, der Kunden täglich helfen möchte? Dann suchen wir Sie!

Zoey ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, hyperpersönliche Gespräche zu standardisieren und Partnern dabei zu helfen, das ultimative Kundenerlebnis für ihre Kunden zu schaffen. Wir helfen Unternehmen wie ANWB und TUI , häufiger, länger und persönlicher mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, indem wir über unsere Chats personalisierte Tipps senden.

Wir suchen Chat-Agenten, die von zu Hause aus arbeiten und professionell mit all unseren Kunden kommunizieren können. Diese Rolle ist entscheidend, um eine gute Kundenbeziehung für unsere Partner aufzubauen. Im Idealfall sind Chat-Agenten stark in schnellem Denken und Multitasking und verantwortungsbewussten Personen, die stolz auf ihre Arbeit sind und unsere große Leidenschaft für außergewöhnlichen Kundenservice teilen.

Als Zoeys Chat-Agent werden Sie:

 • Verantwortlich für den Umgang mit Kundenkontakten mit deutschsprachigen Kunden.
 • Geben Sie deutschsprachigen Kunden personalisierte Tipps.
 • Arbeiten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
 • Bauen Sie gute Kundenbeziehungen zwischen unseren Partnern und ihren Kunden auf
 • Selbständig arbeiten
 • Seien Sie flexibel im Einsatz
 • Zu Hause arbeiten

Sie werden es hier lieben, weil:

 • Ihre Arbeitstage werden variiert
 • Wir haben flexible Arbeitszeiten und bieten ein wettbewerbsfähiges Gehalt
 • Sie können zu Hause gemütliche Online-Kaffeepausen mit den besten Kollegen genießen

Bedarf:

 • Ausgezeichnete Rechtschreibung und Grammatik der Deutschen taal
 • Sie können kreative Inhalte schreiben
 • Minimales HBO-Denk- und Arbeitsniveau
 • Ausgezeichnete ‘persönliche’ Kommunikationsfähigkeiten
 • Leidenschaft für außergewöhnlichen Kundenservice
 • In Hochdrucksituationen gedeihen können
 • Kann auf ein monatliches Ziel hinarbeiten
 • Erfahrung im Schreiben von Inhalten auf Deutsch ist ein Muss

Erhalten Sie Zufriedenheit, wenn Sie die Kundenbeziehungen verbessern und personalisierte Tipps erstellen? Möchten Sie ein großartiges Kundenerlebnis gewährleisten? Haben Sie eine motivierte und motivierte Persönlichkeit? Zögern Sie nicht und senden Sie Ihre Motivation und Ihr Anschreiben an unsere Personalabteilung unter [email protected] .

We are looking for German speaking chat agents! (EN)

Are you an enthusiastic team player who enjoys being an important link between the customer and a growing company? Are you someone who would like to help customers on a daily basis? Then we are looking for you!

Zoey is a company focused on standardizing hyper-personal conversations and helping partners create the ultimate customer experience for their customers. We help companies, such as ANWB and TUI, to get in touch with their customers more often, longer and more personally by sending personalized tips through our chats.

We are looking for Chat Agents who can work from home and are able to communicate with all our customers in a professional manner. This role is critical to leading the way in creating a good customer relationship for our partners. Ideally, chat agents are strong at fast thinking and multitasking and highly responsible individuals who take pride in their work and share our great passion for exceptional customer service.

As Zoey’s Chat Agent you will:

 • Be responsible for handling customer contacts with German-speaking customers.
 • Provide German-speaking customers with personalized tips.
 • Work on improving customer satisfaction.
 • Build a good customer relationship between our partners and their customers
 • Work independently
 • Work at home

You will love it here because:

 • Your working days will be various
 • We have flexible working hours and offer a competitive salary
 • You can enjoy the pleasant online coffee breaks with the best colleagues at home

Requirements:

 • Excellent spelling and grammar of the German language
 • You are able to write creative content
 • Minimum HBO thinking and working level
 • Excellent ‘personal’ communication skills
 • Passionate about delivering exceptional customer service
 • Being able to thrive in high pressure situations
 • Able to work towards a monthly goal
 • Experience in writing content in German is a must
 • Dutch is a pre 

Do you get satisfaction from improving customer relationships and creating personalized tips? Would you like to ensure great customer experiences? Do you have a driven and motivated personality? Do not hesitate and send your motivation and cover letter to our HR department, [email protected]